Op 1 januari 2013 is het Centraal Museum verzelfstandigd. In plaats van een dienst van de Gemeente Utrecht is het nu een stichting. Het resultaat van deze verzelfstandiging is een nog doelmatiger bedrijfsvoering en meer slagkracht. Voor de gemeente betekent dit dat zij zich beter kan concentreren op haar kerntaken.

Na de verzelfstandiging denkt en handelt het museum meer als een ondernemer. Maar wel als een culturele ondernemer. Wij zien cultureel ondernemerschap als een houding, een manier van werken en programmeren die gericht is op het behalen van een zo hoog mogelijk artistiek, maatschappelijk én zakelijk rendement. Wij vullen dit in aan de hand van vier elementen:

  • artistiek en onderscheidend vermogen
  • maatschappelijk draagvlak
  • een werkend verdienmodel
  • een professionele bedrijfsvoering

Met het Centraal Museum, nijntje museum en Rietveld Schröderhuis willen we Utrecht blijvend cultureel versterken en onderdeel uitmaken van de maatschappij. Geregeld organiseren we maatschappelijk betrokken projecten, zoals workshops voor ouderen met dementie of initiatieven voor bewoners van asielzoekerscentra.

Missie

Vanuit Utrecht laten we u verhalen ontdekken die hun oorsprong in Utrecht vinden of vanuit Utrecht verbinding aangaan met de wereld. Ook laten we zien hoe de wereld verbinding met Utrecht zoekt. Dit doet het museum aan de hand van de vijf collectieprofielen: moderne kunst, hedendaagse kunst, oude kunst, stadsgeschiedenis en mode & kostuums. De missie van het museum luidt dan ook:

In het Centraal Museum wordt u verrijkt door kunst en cultuur uit onze wereld van Utrecht

Utrecht is de basis, de wereld is ons speelveld. Belangrijke kernwaarden die behoren bij deze missie zijn toegankelijk, ambitieus, deskundig, verrijkend, verbindend en betrokken.

Kerntaken van Stichting Centraal Museum:

  • de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis. Hieronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, de Van Baaren collectie en Rietveld-collectie;
  • het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;
  • voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.