Voorkeurstrace voor stroomkabel dwars door Schiermonnikoog voorlopig in de ijskast

Met een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatsecretaris van het ministerie van EZK een nieuwe en meer integrale aanpak aan voor de aanlanding van stroomkabels van wind op zee. Dat is winst. De afgelopen periode heeft Natuurmonumenten, samen met een brede coalitie bestaande uit bewoners van Schiermonnikoog, de Waddenvereniging maar ook LTO-Noord en […]

Natuurorganisaties in de bres voor een gezondere leefomgeving

De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten zijn constructief kritisch op het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 van de provincie Noord-Brabant. Het landbouw- en voedselsysteem moet gaan bijdragen aan het herstel van natuur, bodem, water, biodiversiteit en de gezonde leefomgeving: “Dat vraagt om extra support om een trendbreuk met het verleden te realiseren.” De natuur- […]

Berno Strootman benoemd als bestuurslid Natuurmonumenten

Strootman: “Natuurmonumenten heeft in haar meerjarenstrategie de ambitie uitgesproken om naast het beschermen en beheren van haar natuurgebieden ook belangrijke rol te willen spelen in het mooier en biodiverser maken van het hele landschap. Die ambitie spreekt mij zeer aan. Natuurmonumenten is een grote vereniging, met meer dan 700.000 leden, en ik denk dat we […]

Natuurherstel in het Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is zowel op nationale als op Europese schaal een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurhistorie. Hoogveen is kwetsbare natuur, het Fochteloërveen is als leefgebied belangrijk voor veel soorten die op de rode lijst staan. De gevolgen van stikstofneerslag, klimaatverandering en verdroging […]

Boeren, boswachters en wetenschappers onderzoeken bodemleven

Is er een groot verschil tussen het bodemleven in landbouwgrasland en dat in natuurlijk beheerd grasland op voormalige landbouwgrond? Ja, er is verschil. Maar nee, die verschillen zijn niet groot. Dat staat in een zojuist verschenen wetenschappelijk artikel van Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit, en Nick van Eekeren, onderzoeker duurzame melkveehouderij aan […]

Hoogwater een verrijking voor de natuur

Afgelopen zomer bepaalde het extreme hoogwater in de Maas een week lang het nieuws. Enorme watermassa’s raasden door Limburg en Noord-Brabant, met veel schade tot gevolg. Maar het vele water heeft ook veel goeds gebracht voor de natuur. Aanvankelijk bracht het hoogwater vooral ellende. Zeker in België overstroomden veel huizen en fabrieken. Door de maatregelen […]

Massale steun voor Europese Boer-tot-Bordstrategie en verduurzaming landbouw  

Dinsdag 26 oktober heeft het Europees Parlement gekozen voor een omslag in de Europese landbouw. De Boer-tot-Bord- (Farm to Fork) strategie, opgesteld door Eurocommissaris Frans Timmermans, is met 452 stemmen aangenomen met een ruime meerderheid. In deze strategie zijn concrete afspraken vastgelegd op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en mest. Natuur- en milieuorganisaties roepen de […]

Succesvol Actieprogramma Nitraatrichtlijn vereist grootschalige transitie landbouw

Landelijke natuurorganisaties spreken hun zorgen uit over het nieuwe mestbeleid van het ministerie van Landbouw (LNV). Het zal er niet toe zal leiden dat ons water in 2027 schoon is en voldoet aan de Europese waterdoelen. Alleen een grootschalige duurzame transitie van de landbouw kan daarvoor zorgen. Dit schrijven Natuurmonumenten, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland en de […]

Natuurmonumenten en Frankey brengen liefde voor natuur naar Amersfoort

“We willen Amersfoort kennis laten maken met ons en onze liefde voor natuur.” Met die wens ging Natuurmonumenten naar straatkunstenaar Frankey. Vanmorgen werd het resultaat zichtbaar: een letterlijk Natuur-Monument pronkt op het stationsplein, voor het hoofdkantoor van de natuurorganisatie. Vorig jaar verhuisde het hoofdkantoor van Natuurmonumenten naar Amersfoort. Daarmee vestigde de vereniging zich centraler in […]

Enorme winst voor de natuur in de Waddenzee

De natuur in de Waddenzee staat stelselmatig onder druk. Dat ondanks haar internationaal beschermde status. Gelukkig lukt het af en toe echte winst voor de natuur te boeken. Voor het einde van het jaar wordt ruim 8500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor garnalenvisserij om herstel van het bodemleven mogelijk te maken. Dit […]